Licitacions en curs

Construcció de l'escenografia de la producció de 'Demon' prevista per la temporada 2017/18 (EXP. EDEMON 2017/18)
Servei de manteniment de les instal·lacions de la maquinària escènica del Gran Teatre del Liceu.
Servei d'impressió de diferents edicions i material publicitari en suport paper (Ex. IEMP 2017)
Servei d'acompanyament i atenció a l'espectador del Gran Teatre del Liceu (Ex. PSALA 2017)
Servei de vigilància, seguretat i serveis auxiliars del Gran Teatre del Liceu de Barcelona (Ex. Seguretat 2017)
Servei d'hostesses/os i promotors/es per a la gestió d'esdeveniments del Gran Teatre del Liceu
Neteja i manteniment de la pintura del Saló dels Miralls, del vestíbul i de l’espai de l’escalinata imperial del Gran Teatre del Liceu

*Canvi dia de la visita: la visita a les instal·lacions es realitzarà el dia 8/06/2017

Transport per carretera de produccions de la Fundació del Gran Teatre del Liceu 2017/18
Servei d'auditoria dels comptes anuals de la Fundació Gran Teatre del Liceu i del Consorci del Gran Teatre del Liceu 2017
  • Anunci de licitació
  • Quadre de característiques (esmenat)
  • Plec condicions tècniques
  • Plec clàusules particulars
    • NOTA: El marc normatiu de l'informe d'auditoria de comptes anuals del Consorci del Gran Teatre del Liceu és el Capítol IV de la Ley 47/2003, General Pressupostària i l'article 19 dels Estatuts del Consorci, segons el qual de la comptabilitat de l'ens s'ha de fer una auditoria externa, sense perjudici d'aquelles altres auditories exigides per la legislació aplicable a les entitats públiques consorciades.

Càrrega, descàrrega i moviment de mercaderies dins del període comprés entre l’1-09-2017 i el 31-08-18 (exp. Cdm 2017/28)
Servei de manteniment, suport i desenvolupament del sistema SAP R3 del Gran Teatre del Liceu